CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members
Wang Fagen
State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email:
wang2006@dicp.ac.cn
Tel: +86-411-84379251
Fax : +86-411-84694447
Education
Bachelor degree, Central South University, 2001-2005
Ph.D. candidate, State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, 2005-present
Research Topic
Hydrogen production by steam reforming of ethanol over noble metal supported on ceria catalysts and its kinetic studies
@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085