CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (申文杰)
Associate Professor
      Huang Xiumin (黄秀敏)
      Zhan Ensheng (展恩胜)
      Zhou Yan (周燕)
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (张轶扉)
      Liu Shuang (刘爽)
      Ma Meng (马猛)
      Shao Bin(邵斌)
      Zhou Di (周笛)
      Zhao Wenning(赵雯宁)
M.S. Students
      Dong Chunyan (董春燕)
      Ning Jing (宁静)
      Jin Chuanchuan (晋川川)
      Deng Li (邓力)
      Li Zhimin (李志敏)
      Yang Zhou (周洋)
      Zhiping Xiong (熊志平)
      Yongbin Wu (吴永斌)
  Group Members

Ning Jing
State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email:
ningjing@dicp.ac.cn
Tel: +86-411-84379647
Fax : +86-411-84694447

 

Education
2010-2014, B.S.degree, Zhengzhou University

2014-present, Ph.D candidate, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of science

@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085